โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย (2)

0
89

วันนี้ 27  มิถุนายน 2561 อบต.บ้านแร่ ร่วมกับ ชุมชนบ้านอากลัว หมู่ที่ 3 ได้ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยังช่วยส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

36676497_1712811115439048_2602555125436252160_n 36578810_1712809725439187_5224469773009551360_n 36642796_1712811222105704_4100130047396937728_n 36559820_1712811058772387_8976202948212162560_n 36552235_1712811348772358_8844586514399625216_n

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

seven + eleven =