โครงการฝึกอบรมการทุจริตคอร์รัปชั่นไทยและการขัดกันแก่ผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

0
85

วันนี้ 22  กุมภาพันธ์ 2561 อบต.บ้านแร่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทุจริตคอร์รัปชั่นไทยและการขัดกันแก่ผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม  ในการเสริมสร้างสังคแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตน  เป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติสร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  เพื่อพัฒนาจิตจสำนึกในการต่อต้านการทุจริต  เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วน ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ

IMG_20181122_0008 IMG_20181122_0009 IMG_20181122_0010 IMG_20181122_0011

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

four − three =