การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับประโยชน์ ผ่านเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน / ตำบล ประจำปี 2563

 

รายงานการประชุมสภา