การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 >> อ่านเพิ่มเติม <<
  • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 >> อ่านเพิ่มเติม <<
  • โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น >> อ่านเพิ่มเติม 1 << >> อ่านเพิ่มเติม 2 <<
  • โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 >> อ่านเพิ่มเติม <<รูปรายงานผลศึกษาดูงาน 63 >> อ่านเพิ่มเติม <<

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564