นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 >>อ่านเพิ่มเติม<<
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง เจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2562  >>อ่านเพิ่มเติม<<
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  เรื่อง  นโยบายคุณธรรม  จริยธรรม >>อ่านเพิ่มเติม<<
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง เจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต >>อ่านเพิ่มเติม<<
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  >>อ่านเพิ่มเติม<<

นโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2563