หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 >>อ่านเพิ่มเติม<<
  • การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 >>อ่านเพิ่มเติม<<
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล >>อ่านเพิ่มเติม<<
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง >>อ่านเพิ่มเติม<<
  • O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >>อ่านเพิ่มเติม<<
  • O28การวิเคราะห์ควมต้องการฝึกอบรม2563 >>อ่านเพิ่มเติม<<

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (66) พ.ศ.2563  >>อ่านเพิ่มเติม<<

หลักเหณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >>อ่านเพิ่มเติม<<

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ