ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่
ประกาศปรับลดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่