รายงานสรุปผลการรับและตอบเรื่อง ร้องทุกข์-ร้องเรียน

ประจำปี 2560

  • รายงานสรุปผลการรับและตอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี พ.ศ.2560 (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) >> อ่านเพิ่มเติม <<

ประจำปี 2561

  • รายงานสรุปผลการรับและตอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี พ.ศ.2561 (1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561) >> อ่านเพิ่มเติม <<
  • รายงานสรุปผลการรับและตอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี พ.ศ.2561 (1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) >> อ่านเพิ่มเติม <<

ประจำปี 2562

  • รายงานผลสุปผลการรับและตอบข้อร้องเรียน – ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562) >> อ่านเพิ่มเติม <<
  • รายงานผลสุปผลการรับและตอบข้อร้องเรียน – ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 (1 มกราคม-30 มิถุนายน2562) >> อ่านเพิ่มเติม <<

ประจำปี 2563

  • รายงานผลสุปผลการรับและตอบข้อร้องเรียน – ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 (1 มกราคม – 30 มีนาคม 63) >> อ่านเพิ่มเติม <<