Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000083126Your IP:34.204.173.36

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย (2)

วันนี้ 27  มิถุนายน 2561 อบต.บ้านแร่ ร่วมกับ ชุมชนบ้านอากลัว หมู่ที่ 3 ได้ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยังช่วยส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

36550657 1712807155439444 1721656499802996736 n

 

 

 

information

IMAGE รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... (28/Oct/2019) Hits (อ่าน) 11 Read More...
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอากลัว ... (19/Apr/2019) Hits (อ่าน) 95 Read More...
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8  บ้านเบาะอุ่น ... (19/Apr/2019) Hits (อ่าน) 85 Read More...
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านภูดิน  ถนนตาเสียน... (19/Apr/2019) Hits (อ่าน) 75 Read More...
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจบก  ถนนทักษิณ-... (19/Apr/2019) Hits (อ่าน) 88 Read More...

Announce

IMAGE คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ประจำปี 2560  ... (13/Nov/2018) Hits (อ่าน) 157 Read More...
IMAGE ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ประจำปี 2561... (13/Nov/2018) Hits (อ่าน) 188 Read More...

purchase

IMAGE ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองเตา หมู่ 5  บ้านกันเตรียง ... (17/Nov/2018) Hits (อ่าน) 144 Read More...
IMAGE ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พระปืด - ห้วยราช  หมู่ 2   อ่าน.... (17/Nov/2018) Hits (อ่าน) 130 Read More...
IMAGE ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.อากลัว-พระปืด หมู่ 3  อ่าน... (17/Nov/2018) Hits (อ่าน) 126 Read More...
IMAGE ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปริง  หมู่ที่ 10 ... (20/Sep/2018) Hits (อ่าน) 118 Read More...
IMAGE ราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินถมที่สาธารณะสระห้วยราช หมู่ 9  อ่าน.... (13/Mar/2018) Hits (อ่าน) 125 Read More...

activity

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Fix It Center)

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Fix It Center)

การลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ  ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ

การลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

index 92

otoptra

mai travel  

 

icon surin

 

 

 

 

dlabook

 

  index 92  

title

eplan1           nuseery               innfo 
 laas     school           dumrongtum
ele     old           banner 176
                 

tootjarit

footer88