Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000050597Your IP:54.152.38.154

โครงการฝึกอบรมการทุจริตคอร์รัปชั่นไทยและการขัดกันแก่ผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

       วันนี้ 22  กุมภาพันธ์ 2561 อบต.บ้านแร่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทุจริตคอร์รัปชั่นไทยและการขัดกันแก่ผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม  ในการเสริมสร้างสังคแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตน  เป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติสร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  เพื่อพัฒนาจิตจสำนึกในการต่อต้านการทุจริต  เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วน ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ IMG 20181122 0008

 

IMG 20181122 0009

 

IMG 20181122 0010

 

IMG 20181122 0011

footer88