Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000114817Your IP:3.231.229.89

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

arrow12ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  อ่านต่อ...

information

IMAGE รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (22/Nov/2019) Hits (อ่าน) 15 Read More...
IMAGE แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2563  อ่านต่อ... (22/Nov/2019) Hits (อ่าน) 16 Read More...
IMAGE โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (22/Nov/2019) Hits (อ่าน) 15 Read More...
IMAGE รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... (28/Oct/2019) Hits (อ่าน) 22 Read More...
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอากลัว ... (19/Apr/2019) Hits (อ่าน) 142 Read More...

Announce

IMAGE คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ประจำปี 2562  ... (13/Nov/2018) Hits (อ่าน) 178 Read More...
IMAGE ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ประจำปี 2561... (13/Nov/2018) Hits (อ่าน) 214 Read More...

purchase

IMAGE ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองเตา หมู่ 5  บ้านกันเตรียง ... (17/Nov/2018) Hits (อ่าน) 149 Read More...
IMAGE ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พระปืด - ห้วยราช  หมู่ 2   อ่าน.... (17/Nov/2018) Hits (อ่าน) 153 Read More...
IMAGE ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.อากลัว-พระปืด หมู่ 3  อ่าน... (17/Nov/2018) Hits (อ่าน) 142 Read More...
IMAGE ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปริง  หมู่ที่ 10 ... (20/Sep/2018) Hits (อ่าน) 140 Read More...
IMAGE ราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินถมที่สาธารณะสระห้วยราช หมู่ 9  อ่าน.... (13/Mar/2018) Hits (อ่าน) 139 Read More...

activity

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Fix It Center)

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Fix It Center)

การลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ  ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ

การลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

index 92

otoptra

mai travel  

 

icon surin

 

 

 

 

dlabook

 

  index 92  

title

eplan1           nuseery               innfo 
 laas     school           dumrongtum
ele     old           banner 176
                 

tootjarit

footer88