Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000050606Your IP:54.152.38.154

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

arrow12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  มีรายละเอียดดังนี้


     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  1  อัตรา  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตาม ในข้อ 417/1/  และข้อ 417/19 ของประกาศกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  4  ธันวาคม 2545  และแก้ไขเพิ่มเติม  จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แทนตำแหน่งที่ว่าง  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.

 อ่านรายละเอียดประกาศ.....

ใบสมัคร......

footer88