Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000045610Your IP:34.229.76.193

รวมคู่มือสำหรับประชาชน

รวมคู่มือสำหรับประชาชน

handbook

ประกาศใช้คู่มือบริการประชาชน   อ่านรายละเอียด

 

 

1.การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ..อ่านรายละเอียด

2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา ..อ่านรายละเอียด

3.การจดทะเบียนพาณิชน์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ..อ่านรายละเอียด

4.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ..อ่านรายละเอียด.

5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ..อ่านรายละเอียด

6.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ..อ่านรายละเอียด

7.การรับชำระภาษีป้าย ..อ่านรายละเอียด

8.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ..อ่านรายละเอียด

9.การต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร....อ่านรายละเอียด

10.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ..อ่านรายละเอียด

11.การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ..อ่านรายละเอียด

12.การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น.. อ่านรายละเอียด

13.การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น   อ่านรายละเอียด

14.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับขำเหน็ญบำนาญ   อ่านรายละเอียด

15.การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น อ่านรายละเอียด

footer88