Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000172299Your IP:34.229.131.116

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ประจำปี 2561

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น และฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อ่านประกาศ...

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ประจำปี 2562

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   อ่านรายละเอียด....    ใบสมัคร......

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น และฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด...

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ประจำปี 2563

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง มาตรการตรวตสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน  อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์  มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม  อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน  อ่านรายละเอียด...

arrow12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  อ่านรายละเอียด...

 

 

 

 

footer88