Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000064862Your IP:18.206.194.83

ระบบสาธารณูปโภค

2.5.1  การคมนาคม

          สภาพการคมนาคมทางบกส่วนใหญ่จะเป็นถนนลงลูกรัง,ลงหินคลุก  และถนนดินเป็นส่วนใหญ่  สภาพของถนนดินจะเป็นดินเหนียว  ทำให้การเดินทางไม่สะดวกในช่วงฤดูฝน 

เส้นทางการคมนาคมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  มีดังนี้ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556 : จากส่วนโยธา)

          -  ถนนดิน                           53      สาย

          -  ถนนลูกรัง                        38      สาย     ความยาวรวม 41.551 กิโลเมตร

          -  ถนนลาดยาง                       4      สาย     ความยาวรวม 7.604 กิโลเมตร

          -  ถนนคอนกรีต                     41      สาย     ความยาวรวม 15.531 กิโลเมตร

          -  ถนนหินคลุก                      44      สาย

          -  สะพาน                             2      แห่ง

          2.5.2  การโทรคมนาคม

          -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน     -         แห่ง

          2.5.3  การไฟฟ้า

          -  มีหมู่บ้านจำนวน  10  หมู่บ้าน  มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 95 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

2.5.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  ฝาย                               7        แห่ง

-  บ่อน้ำตื้น                         3        แห่ง

-  บ่อบาดาล                        5        แห่ง

-  ประปา                           3        แห่ง

-  ลำคลอง                          4        แห่ง

-  หนองน้ำ                         11       แห่ง

-  บ่อบาดาลส่วนตัว            1,050       แห่ง

-  อื่น ๆ                             10       แห่ง

footer88