Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000068843Your IP:3.227.249.234

โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

DSC 0253

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีวันสงกานต์และวันผู้สู้อายุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าของไทยเราให้คงอยู่ตลอดไป และตระหนักถึงวันสำคัญของผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลที่มีค่าและมีความสำคัญต่อชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เช่นการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้าน และพบปะสังสรรค์กัน นอกจากเป็นประเพณีอันดีงาม เป็นวันที่ลูกหลานมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและขอพรจากปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่และคนแก่คนเฒ่าที่เราเคารพ นั้น องค์การบริหารส่วนบ้านแร่ จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ขึ้น

footer88