Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000064823Your IP:18.206.194.83

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)


ในการพัฒนาท้องถิ่น คือ ตำบลบ้านแร่เป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตรและรับจ้าง มีพื้นที่

ที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ น่าอาศัย มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ในอนาคต


พันธกิจ (Mission)

 

1. การก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำประปาและไฟฟ้า

2. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์พัฒนากลุ่มอาชีพและส่งเสริมการค้า การลงทุน

3. ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของชุมชนในการพึ่งตนเอง พัฒนาด้านการศึกษา
เสริมสร้างด้านจริยธรรม คุณธรรม ให้กับเยาวชนและประชาชน

4. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสาธารณสุข

5. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและบริหารจัดการท้องถิ่น

footer88